โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร.02-5461960-67 โทรสาร 02-5461968