Sunday, 04 Oct 2015
You are here:

www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th
รางวัลที่ได้รับ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 April 2011 12:45


  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 2000 เมื่อ 24 กันยายน 2542
  • ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
  • ได้รับรางวัล Healing Environment Award เมื่อปี พ.ศ. 2554
Last Updated on Friday, 05 July 2013 16:03